Vår historia

Barnrikehusen på Sannadalsvägen är ett resultat av den bostadsbrist som rådde i början av förra seklet och den bostadspolitik som följde för att råda bot på denna. I början av 1900-talet var trångboddheten i Stockholm mycket stor, speciellt bland barnfamiljer. Därför tillsattes 1933 en bostadssocial utredning om "främjande av bostadsförsörjning för mindre bemedlade barnrika familjer". Året därpå kom makarna Alva och Gunnar Myrdals bok "Kris i befolkningsfrågan" som en larmrapport om den sjunkande nativiteten, vilken halverats från 1900-talets början fram till 1930. Krisen hängde i hög grad samman med de usla bostadsförhållandena. Makarna Myrdal föreslog bl.a. att barnfamiljerna skulle få större och bättre bostäder med subventionerade hyror. 

1933-35 utarbetades ett krisprogram som bland annat omfattade beslut om statliga åtgärder för att stödja byggnadsverksamheten och att öka bostadsbyggandet. Resultatet blev de s.k. barnrikehusen eller "myrdalshusen" som de också kallades. För barnrikehusen ställde staden gratis mark till förfogande. Genom statliga lån och hyresbidrag till familjerna kunde bostadskostnaderna hållas nere. Hyresbidragen minskade dock om familjen blev mindre.

Barnrikehusen på Sannadalsvägen byggdes 1937 och liksom huvuddelen av de barnrikehus som tillkom under 1930- och 40-talen i Stockholm byggdes och förvaltades de av det kommunala bostadsbolaget AB Stockholmshem. Husen byggdes i allmänhet som smalhus med genomgående lägenheter, vanligen i tre våningar med källare och suterrängvåningar. De nya funktionalistiska idéer som präglade bostadsbyggandet vid den tiden slog igenom i ändamålsenliga och yteffektiva planlösningar. Alla lägenheter fick varmvatten och badrum. Mellan husen sparades en del av den ursprungliga naturmarken och förstärktes med planteringar och lekanordningar för barnen. 

Byggandet av särskilda barnrikehus upphörde efter 1946 då finansieringsvillkoren blev mer generella och allt bostadsbyggande fick statligt stöd. Bostadsbidrag började i stället betalas ut till alla behövande oberoende av i vilket hus de bodde. 

Stockholmshem AB ägde fastigheten fram till 2008 då bostadsrättsföreningen Sannadalshöjden förvärvade husen.

 

© Sannadalshöjden 2018 • Producerad av Revide AB

BRF Sannadalshöjden
Sannadalsvägen 14
117 65 Stockholm
styrelsen@sannadalshojden.se